Ahora yulo.noticia.es en tu móvil | Crea tu cuenta en noticia.es  noticia.es
1meneos
cerrado

Gia Dụng

Hãy ghi nhớ rằng khi là ủi chiếc áo yêu thích, hãy đảm bảo rằng bạn luôn điều chỉnh nhiệt độ của bàn ủi thấp hơn so với khuyến cáo được ghi trên nhãn áo. Sau đó bạn có thể tăng nhiệt độ dần lên.

comentarios cerrados

condiciones legales  |    |  Contacta con noticia.es
código: licencia, descargar  |  Modificación  |  licencia de los gráficos   |  licencia del contenido
Valid XHTML 1.0 Transitional    Valid CSS!   [Valid RSS]